Z á p i s n i c a  č. 5/2011

 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou,  ktoré sa konalo  15. 6. 2011 o 18.00 hodine  v kultúrnom dome.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

1/ Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce  Ing. Otakár Sneženka, ktorý zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal.

Na zasadnutí bolo prítomných  osem  poslancov obecného zastupiteľstva. Svoju neúčasť ospravedlnil Cyril Cabadaj.

 

2/ Návrh na  zapisovateľa,  overovateľov  zápisnice a návrhovú komisiu

   Ing. Otakár Sneženka  navrhol

 -  zapisovateľ : Ing. Mariana Sneženková, zamestnankyňa obce

 -  návrhová komisia: Bc. Evelína Hopková, pán Radovan Košík, pani Denisa Chrenková

 -  overovatelia  zápisnice: Ing. Marian Omelka, pani Oľga Púchovská,

 Predložený návrh bol odsúhlasený.

 

Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia.

Predložený návrh programu rokovania bol schválený.

 

Program:

  1/   Otvorenie     

  2/   Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice

  3/   Kontrola uznesení

  4/   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

  5/   Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011

  6/    Správa o činnosti starostu obce                                                                                                       

  7/   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu

        Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2010

  8/   Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2010

  9/   Odpredaj majetku obce v zmysle platnej legislatívy

10/   Žiadosť o odpredaj časti pozemku vedľa ihriska TJ AC

11/   Žiadosť o prenájom časti verejného priestranstva

12/   VZN obce o prevádzkových hodinách

13/   Vyradenie  kníh z obecnej knižnice

14/   Návrh polročných odmien pre poslancov a členov jednotlivých komisií , kontrolóra obce, zástupcu starostu obce     

15/   Novela zákona o platových pomeroch primátorov a starostov obcí

16/   Návrh zmeny termínov  v Odmeňovacom poriadku

17/   Rôzne /Informácia o príprave stretnutia obcí, ktorých názov začína na Žab.../

18 /  Interpelácie poslancov

19/   Diskusia

20/   Návrh uznesení

21/   Záver

 

    

3/  Kontrola uznesení

Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu uznesení, prijatých na predchádzajúcom - 4.zasadnutí.

 

4/   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce od 4. zasadnutia OZ do 15.06.2011

Ing. Jozef Baránik informoval poslancov, že v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2011 vykonal nasledovné kontroly:

-   Kontrola bezhotovostných účtovných dokladov z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a dodržiavania zákonnosti

-  Kontrola hotovostných finančných operácií, kontrola pokladničných dokladov na OcÚ ako  i v učtárni ZŠ s MŠ

-  Kontrola dodržiavania zákona č.596/2003 Z.z., zákona č.317/2009 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z.

-  Čerpanie rozpočtu u rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ

-  Kontrola dodržiavania metodiky postupu verejného obstarávania v podmienkach obce za rok 2010 a prvý štvrťrok 2011

-   Kontrola vybavovania sťažností riešených obcou s prihliadnutím na zákon č.9/2010 Z.z.

-   Kontrola príjmov a výdavkov obce s prihliadnutím na rozpočet  roka 2011

Vo svojej správe ocenil aktivity nového riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorý zrealizoval dve brigády  na úprave zanedbaného školského areálu

 

 5/   Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011

Ing. Jozef Baránik predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011, ktorý bol v zmysle zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce.

Predložený návrh bol schválený.

 

6/   Správa o činnosti starostu obce

- Projektová dokumentácia so stavebným povolením na"Rekonštrukciu ZŠ " sú pripravené, čakáme na výzvu z eurofondov.

-  Na podnet istej našej občianky som bol vypočúvaný na Okresnej prokuratúre v Partizánskom, za čo jej touto cestou ďakujem.

-  V súvislosti s požiarom šatní na futbalovom ihrisku som bol vypočúvaný  políciou a hasičským zborom. Polícia si prizvala i znalca z oboru stavebníctva.

-  Zúčastnil som sa snemu ZMOS v Bratislave.

-  Dvakrát sa konalo stretnutie starostov okresu Partizánske s primátorom Mesta Partizánske, kde sme riešili mnohé pálčivé problémy samospráv (nemocnica v Partizánskom, bezpečnosť, poriadok a ochrana majetku a občanov v okrese, separovaný zber - kde žiadame oddeliť ekonomiku technických služieb mesta od ekonomiky separovaného zberu).

-  Uskutočnilo sa stretnutie starostov obcí  so zástupcami SAD a ŽSR -  návrh cestovného poriadku visí vo výveske k pripomienkovaniu.

-  Obecný úrad žil intenzívne tri týždne so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. V tejto súvislosti sme museli riešiť nesmierne množstvo problémov. Neochota občanov, ignorácia, zahadzovanie tlačív, arogantné vystupovanie voči sčítacím komisárom, častokrát i osobné urážky.

-  Bol som zvolený za člena Rady Asociácie vzdelávania samosprávy. Je to združenie 9 regionálnych vzdelávacích centier na Slovensku.

-  Podľa §30 ods.2 zákona o pohrebníctve je naša obec povinná pochovať pozostaky mŕtveho Jozefa Minárika, ktorý uhorel pri požiari v záhrade pána Lakatoša. Jeho identifikácia bola potvrdená  a prokurátor dal súhlas k pochovaniu. Rodina pána Jozefa Lakatoša,  ktorá s ním nebola v príbuzenskom vzťahu, prisľúbila finančnú spoluúčasť.

-  V našej obci sa zastavila starostka obce Žabokreky pri Martine spolu so svojim zástupcom a kulturnými pracovníkmi, aby nás predbežne pozvali na akciu s názvom REPETE. Akcia sa  uskutoční v mesiaci november.

-  Pripomínam, že sa blíži ďalšie stretnutie obcí SR a ČR, ktorých názov začína na Žab...Stretnutie sa tento rok koná v Žabokrekoch pri Martine.

 

7/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu  Obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2010

8/ Záverečný účet Obce Žabokreky nad Nitrou  za rok 2010

K základným úlohám hlavného kontrolóra obce patrí vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce.  Po preverení všetkých potrebných údajov a konštatovaní, že obec splnila svoju zákonnú povinnosť a dala si overiť svoju účtovnú závierku a hospodárenie audítorom, hlavný kontrolór obce doporučuje schváliť  predložený návrh Záverečného účtu bez výhrad.

Ing. Zuzana Uvírová - niektoré položky vo výdavkovej časti boli prečerpané (ale  rozpočet v konečnom dôsledku prekročený nebol)

                               - mohli  byť upravené rozpočtovými opatreniami koncom minulého roka alebo to mohol

                                     prejednávať nový poslanecký zbor začiatkom tohto roka.

                                  -  prečo sa audítor vo svojej správe vyjadruje k zadĺženosti obce, keď obec

                                      nemá úver. Je mi jasné, že svoje správy píše podľa určitej šablony, ale mal by si prečítať o čom píše.

Predložený Záverečný účet obce Žabokreky nad Nitrou za rok 2010 bol schválený.

 

9/   Odpredaj majetku obce v zmysle platnej legislatívy                                      

Ing. Marian Omelka prečítal návrhy uznesení, týkajúce sa odpredaja nehnuteľností - pozemkov           vo vlastníctve obce súkromným osobám v zmysle platnej legislatívy.

1/  parc.č.1397/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2 v kú. Žabokreky nad Nitrou pánu Martinovi Miklošovi, bytom Krásno 125.

2/  parc.č.294/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2

     parc.č.294/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2

     parc.č.294/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 pánu Rudolfovi Tílešovi a manž.

                            Alene Tílešovej obaja bytom Topoľčany, Jesenského 2316/19

Predložené návrhy uznesení o odpredaji boli schválené.

Ing. Zuzana Uvírová - zaujímala sa, v akom štádiu je predaj domu pani Margite Pitronovej.

Ing. Otakár Sneženka - v príprave geometrického plánu.

 

10/   Žiadosť o odpredaj časti pozemku vedľa ihriska TJ AC

Bc. Evelína Hopková pripomenula, že Ing. Gabriel Šuranyi písomne žiadal obecné zastupiteľstvo o prenájom pozemku pri futbalovom ihrisku. Obecné zastupiteľstvo mu prenájom neodsúhlasilo.

Následne Ing. Gabriel Šuranyi písomne požiadal o odpredaj časti pozemku pri futbalovom ihrisku.

Ing. Sneženka - podotkol, že geometrický plán ihriska, priľahlých pozemkov a prístupovej cesty je podaný na katastri na zápis. 

Bc. Evelína Hopková - ďalší postup bude pripraviť geometrický plán už konkrétnej parcely, určiť znaleckým posudkom cenu a zámer zverejniť po dobu 15 dní v úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a v regionálnej tlači.

Ing. Otakár Sneženka - požiadal Bc. Evelínu Hopkovú prípravou textu oznamu na zverejnenie predaja.

Bc. Evelína Hopková - podotkla, že najprv musí byť spravený geometrický plán .

Ing. Zuzana Uvírová - zaujímala sa, či sa to všetko nedá  urýchliť, prípadne zvolať mimoriadne zasadnutie.

Ing. Otakár Sneženka - pripomenul, že novela zákona zrušila termín mimoriadne zasadnutie

                                      Je na poslancoch ako sa dohodnú, ale aby to bolo v rámci zákona.

Ing. Jozef Pilát - je potrebné vyzvať Ing. Gabriela Šuranyiho, aby sa sám posnažil a niektoré veci si ponaháňal. Geodetka, ktorá robila geometrický plán futbalového ihriska, už predsa nejaké podklady  k tomu má.

 

11/   Žiadosť o prenájom časti verejného priestranstva

Ing. Marian Omelka prečítal žiadosť pána Petra Denga o prenájom verejného priestranstva pred domom súp.č.176. Uvedený rodinný dom  prerobil na Denný bar, do ktorého sa vchádza

z verejného priestranstva pred domom (nie zo spoločného dvora) a do uvedenej stavby pristavil schody.

Radovan  Košík - zaujímal sa, či na stavbu schodov bolo vydané povolenie, pretože ak nie, mala by sa udeliť pokuta, aby sa podobné veci neopakovali.

Ing. Jozef Pilát - je pravda, že pán Dengo postupoval naopak, ale nerád by to riešil pokutou, lebo vzťahy v spoločnom dvore sú dosť napäté. Riešil by som to upozornením. Súhlasí s nájmom verejného priestranstva.

Ing. Otakár Sneženka - navrhol riešiť užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN o miestnych daniach.

Predložený návrh starostu obce bol schválený.

 

12/   VZN obce o prevádzkových hodinách

Ing. Otakár Sneženka - informoval, že nás Okresná prokuratúra upozornila na to, že nemáme prijaté VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce. Preto teraz  predkladáme požadované VZN. V ňom je pre jednotlivé druhy predajní a prevádzok služieb určené časové rozmedzie, v ktorom môže byť jednotlivá prevádzka otvorená.

Predložené VZN bolo schválené.

 

13/   Vyradenie  kníh z obecnej knižnice  

Ing. Marian Omelka prečítal zoznam kníh z obecnej knižnice, ktoré sú navrhnuté na vyradenie

z dôvodu ich opotrebovanosti, duplicity a zastaralosti.

Ing. Otakár Sneženka touto cestou poďakoval pani Amálii Nedasovej, za dlhoročné a vzorné vedenie obecnej knižnice v našej obci.

Zároveň poďakoval pani Oľge Púchovskej za dlhoročné spravovanie kultúrneho domu.

Predložený zoznam kníh navrhnutých na vyradenie bol schválený.

 

14/   Návrh polročných odmien pre poslancov a členov jednotlivých komisií , kontrolóra obce, zástupcu starostu obce      

Ing. Marian Omelka informoval, že oslovil predsedov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve, aby pripravili návrhy odmien za I. polrok 2011  pre svoje komisie.

Zároveň za ekonomickú komisiu navrhuje odmenu vo výške 100 € hlavnému kontrolórovi obce.

Ing. Otakár Sneženka navrhol odmenu za I. polrok 2011 pre zástupcu starostu obce vo výške 200 €.

Predložené návrhy boli schválené. 

 

15/   Novela zákona o platových pomeroch primátorov a starostov obcí

Starosta obce informoval poslancov, že je platná novela zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Touto novelou boli znížené koeficienty, ktorými sa násobí priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR.

Ing. Marian Omelka, predseda ekonomickej komisie navrhuje starostovi upraviť mzdu nasledovne:

1.  priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH SR je  769 €

2.  starostom s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 sa stanovuje násobok 1,98

Tento základný plat ekonomická komisia navrhuje zvýšiť o 20 %.

To znamená, že plat starostu obce bude 1828 € / mesiac. Takto upravený plat bude starosta poberať po dobu 1 roka. Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokuje plat starostu na ďalšie obdobie.

Predložený návrh bol schválený.

 

16/   Návrh zmeny termínov  v Odmeňovacom poriadku

Ing. Otakár Sneženka - vysvetlil, že v Odmeňovacom poriadku schválenom v októbri 2010                    sa odmeny poslancom, členom komisií, zástupcovi starostu vyplácali mesačne a štvrťročne.

Nakoľko vyplatenie každej odmeny je spojené s prihlásením a  po vyplatení odmeny s odhlásením

v zdravotnej poisťovni, navrhujeme vyplácať všetky odmeny polročne.

Predložený návrh bol schválený.

 

17/   Rôzne /Informácia o príprave stretnutia obcí, ktorých názov začína na Žab.../

Ing. Otakár Sneženka - pripomenul, že v termíne od 26.8. do 28.8.2011 sa uskutoční stretnutie obcí SR a ČR, ktorých názov začína na Žab...

Navrhol, aby sa pred uvedeným termínom ešte stretli a dohodli sa na počte a spôsobe dopravy.

 

Radovan Košík -  informoval, že 3.5.2011 sa na obecnom úrade zišla Komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej úlohou je kontrolovať povinnosť podania Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce.

Komisia vykonala kontrolu odovzdaných majetkových priznaní a konštatuje, že majetkové priznanie starostu obce bolo podané v zákonom stanovenej lehote a spĺňa zákonom stanovené náležitosti.

Komisia doporučuje, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že predmetnú správu berie na vedomie.

 

18 /  Interpelácie poslancov  19/   Diskusia   20/   Návrh uznesení

Ing. Jozef Pilát - konštatoval, že po požiari je stav futbalových šatní  havarijný - zateká do šatní, čím sa celá stavba znehodnocuje. Navrhuje vyčleniť finančné prostriedky a budovu zastrešiť.

Ing. Otakár Sneženka - konštatoval, že o havarijnom stave šatní sa rozprával asi pred dvoma týždňami aj  s predsedom TJ AC pánom Cyrilom Cabadajom.

Bc. Evelína Hopková - pripomenula, že k záverečnému účtu mala byť i inventarizácia majetku obce.

Ing. Otakár Sneženka -  konštatoval, že na to pozabudol, zistí aký je stav.

 

Oľga Púchovská - poďakovala členovi svojej komisie pánu Petrovi Juríkovi za prípravu peknej športovej akcie.

Ďalšia časť kultúrnej  komisie pripravila hodnotnú výstavu v kultúrnom dome.

V nedeľu 19.06.2011 vás  kultúrna komisia pozýva na  hudobný program pod názvom Farebné melódie. V programe vystúpia absolventi  konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pod vedením učiteľky hudby pani Alici Gogovej.

 

Jozef Krajčovič - zaujímal sa prečo sa teraz (vo vegetačnom období ) a v takom rozsahu pília stromy.

Ing. Otakár Sneženka - vysvetlil, že iniciátorom je ZsE a borovice zasahovali do elektrického vedenia. Gaštany pri REMONTE mali duté konáre v ktorých hniezdili divé včely.

Ing. Marian Omelka - gaštany v obci by potrebovali väčší zásah údržby. Majú vysoký vek a mnohé z nich sú už spevňované betónom a roxorom. Viem, že mnohým ľuďom sa opiľovanie stromov nepáči. Dovtedy je dobre, kým sa niečo nestane. Kto bude potom ten zodpovedný...

 

21/   Záver

Na záver starosta obce poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

Späť na uznesenia